نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۹/۹ تعداد بازدید: 4909
  • Share/Save/Bookmark


همایش کارآفرینی و تولید ملی

vv9v8v09fq:CMS_Content:1;2;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030;2031;2032;2033;2034;2035;2036;2037;2038;2039;2040;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2060;2061;2062;2063;2064;2065;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;2073;2074;2075;2076;2077;2078;2079;2080;2081;2082;2083;2084;2085;2086;2087;2088;2089;2090;2091;2092;2093;2094;2095;2096;2097;2098;2099;2100;2101;2102;2103;2104;2105;2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2128;2129;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2138;2139;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2148;2149;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2158;2159;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2178;2179;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2188;2189;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2198;2199;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2208;2209;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2218;2219;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2228;2229;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2238;2239;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2248;2249;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2258;2259;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2268;2269;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2278;2279;2280;2281;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2290;2291;2292;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2299;2300;2301;2302;2303;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2318;2319;2320;2321;2322;2323;2324;2325;2326;2327;2328;2329;2330;2331;2332;2333;2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2515;2516;2517;2518;2519;2520;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2539;2540;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2551;2552;2553;2554;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2640;2641;2642;2643;2644;2645;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2668;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2675;2676;2677;2678;2679;2680;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2687;2688;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2697;2698;2699;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2707;2708;2709;2710;2711;2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718;2719;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2735;2736;2737;2738;2739;2740;2741;2742;2743;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2755;2756;2757;2758;2759;2760;2761;2762;2763;2764;2765;2766;2767;2768;2769;2770;2771;2772;2773;2774;2775;2776;2777;2778;2779;2780;2781;2782;2783;2784;2785;2786;2787;2788;2789;2790;2791;2792;2793;2794;2795;2796;2797;2798;2799;2800;2801;2802;2803;2804;2805;2806;2807;2808;2809;2810;2811;2812;2813;2814;2815;2816;2817;2818;2819;2820;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2827;2828;2829;2830;2831;2832;2833;2834;2835;2836;2837;2838;2839;2840;2841;2842;2843;2844;2845;2846;2847;2848;2849;2850;2851;2852;2853;2854;2855;2856;2857;2858;2859;2860;2861;2862;2863;2864;2865;2866;2867;2868;2869;2870;2871;2872;2873;2874;2875;2876;2877;2878;2879;2880;2881;2882;2883;2884;2885;2886;2887;2888;2889;2890;2891;2892;2893;2894;2895;2896;2897;2898;2899;2900;2901;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2950;2951;2952;2953;2954;2955;2956;2957;2958;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3025;3026;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3040;3041;3042;3043;3044;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3053;3054;3055;3056;3057;3058;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3065;3066;3067;3068;3069;3070;3071;3072;3073;3074;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3081;3082;3083;3084;3085;3086;3087;3088;3089;3090;3091;3092;3093;3094;3095;3096;3097;3098;3099;3100;3101;3102;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3175;3176;3177;3178;3179;3180;3181;3182;3183;3184;3185;3186;3187;3188;3189;3190;3191;3192;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3199;3200;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3209;3210;3211;3212;3213;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3223;3224;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3231;3232;3233;3234;3235;3236;3237;3238;3239;3240;3241;3242;3243;3244;3245;3246;3247;3248;3249;3250;3251;3252;3253;3254;3255;3256;3257;3258;3259;3260;3261;3262;3263;3264;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3271;3272;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3281;3282;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3291;3292;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3301;3302;3303;3304;3305;3306;3307;3308;3309;3310;3311;3312;3313;3314;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3321;3322;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3352;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3363;3364;3365;3366;3367;3368;3369;3370;3371;3372;3373;3374;3375;3376;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3383;3384;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3395;3396;3397;3398;3399;3400;3401;3402;3403;3404;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3433;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3447;3449;3456;3457;3461;3462;3465;3473;3476;3481;3482;3484;3490;3491;3494;3503;3505;3506;3513;3514;3522;3523;3529;3534;3541;3542;3544;3545;3546;3553;3557;3

معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش کارآفرینی و تولید ملی: هر دو هفته یکبار جلسه رفع موانع مزاحم در اتاق ایران برگزار می گردد

     

 

اولین همایش کارآفرینی و تولید ملی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهور در سالن همایش‌های صدا و سیما با همت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همکاری موسسه فرهنگی عصر گفتگو برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، نخستین همایش کارآفرینی و تولید ملی از عصر چهارشنبه 28 آبان با حضور امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور،حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس، دکتر «محمود اسلامیان» عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، دکتر «حسین نقره کار شیرازی» دبیرکل اتاق ایران، دکتر «یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق تهران، دکتر «حسین میرمحمد صادقی» رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید.

«الهام امین زاده»، معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی، با اشاره به اینکه دولت در تلاش است موانع اضافی در مسیر اشتغال و کارآفرینی را رفع کند گفت: کارآفرینان باعث پیدایش نوآوری در صنعت، تجارت و اقتصاد شده و برای تبدیل ایده خود به خلاقیت خطرپذیر و ریسک پذیر هستند تا به موفقیت دست یابند.
وی افزود: مسئله اصلی در توسعه کارآفرینی و اشتغال توجه به اجرای کامل قوانین است. قوانینی مانند اصل سوم، بیست‌و هشتم و چهل و سه قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اشتغال و اصل44 قانون اساسی اگر به درستی و کامل اجراشود می‌تواند چشم انداز خوبی در بحث اشتغال و کارآفرینی رقم بزند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز به سرمایه گذار به عنوان جهادگر و ایثارگر نگاه می کنیم گفت: ثبات اقتصادی و افزایش بهروری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در جهت کاهش نرخ بیکاری تاثیر گذار باشند.

امین زاده با تأکید بر اینکه هر دو هفته یکبار در اتاق ایران جلساتی به منظور رفع موانع مزاحم برگزار می‌شود گفت: اقتصاد ایران تک محصولی است و باید قناعت بیشتری کنیم.در کنار این مسئله امنیت و آرامش برای سرمایه گذاری و فعالیت کارآفرینان باید محیا شود در غیر این صورت همواره از فعالیت های اقتصادی پس زده خواهند بود.

حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دیگر سخنران این همایش با اشاره به اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی به بحث کارآفرینی تاکید دارد، افزود: در حال حاضر یکی از سرمایه های ارزشمند در کشور، نیروی انسانی است؛ که اگر این نیروی انسانی به درستی مورد استفاده قرار گیرد، موتور محرک در علم اقتصاد است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از نیروهای انسانی تحصیلکرده فاقد مهارت و توانایی هستندگفت: حدود 5 میلیون جوان فارغ التحصیل بیکار داریم که باید به سمت کارآفرینی هدایت شوند.

دکتر حسین نقره کار شیرازی دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر اینکه دو سرمایه ارزشمند در کشور داریم گفت: نیروی انسانی تحصیل کرده و باهوش و ذخایر و منابع انرژی از سرمایه های ایرانی هستند.
وی در ادامه با توجه به این که نسخه شفا بخش اقتصاد ما امروز به جز امر صادرات در محور دیگری نیست گفت: صادرات یعنی توجه کامل به تولید، افزایش بهره‌وری و حضور در صحنه رقابتی بازارهای جهانی است.

دبیرکل اتاق ایران به برطرف شدن قوانین دست و پاگیر در زمینه صادرات اشاره کرد و افزود: موانعی مانند مالیات ها، سازمان تامین اجتماعی، معوقات بانکی، دیرکردها ، موانع مختلف در مسیر تولید است، که باید به آن توجه کرد.

دیگر سخنران این همایش دکتر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران بود وی با اشاره به اینکه حمایت از کارآفرینی بسیار حائز اهمیت است گفت: عدم حمایت از کارآفرینی به معنی عدم حمایت از پتانسیل موجود در کشور است.
وی افزود: توسعه تولید ملی نیازمند فراهم بودن زیرساخت های لازم است یکی از مسائل مهم این است که نظام تدبیر کشور در حوزه اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اشتغال مولد، تولید ثروت در کارآفرینی حائز اهمیت است گفت: کارآفرین فردی است که خطر پذیر، فعال، قدرت تحمل ابهام، حفظ کارهای خود، آرزومند، کنترل درونی، نیازمند استقلال و خلاق است. بنابراین کارآفرین انسان ویژه ای است.

آل اسحاق با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: برای توسعه اقتصاد و تولید ملی باید به راه های دیگر مانند حمایت از کارآفرینی توجه کنیم.

دکتر محموداسلامیان عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه کارآفرین نباید پاسخگوی تحریم ها باشد گفت: کارآفرین مقصر تحریم، رکود و افزایش دلار نیست، کرامت کارآفرین باید محفوظ باشد..
وی افزود: این کرامت را باید از نظر فرهنگی به اثبات برسانیم کسانی زندگی خود را وقف کارآفرینی در کشور کرده‌اند عزت و کرامت دارند که این کرامت باید حفظ شود.

میرمحمد صادقی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با اشاره به اینکه اهمیت این همایش بسیار بالاست گفت: مسئله کارآفرینی امروز در همه دنیا به عنوان موضوع اصلی مطرح است.
وی افزود: در اواخر قرن بیستم که شاهد افزایش جمعیت بودیم موضوع کارآفرین رونق گرفت. با تشویق کارآفرینان می توانیم اقداماتی انجام دهیم که منتهی به افزایش تولید و ابتکارات مختلف شود.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران گفت: فردی که کارآفرین است، علاوه بر اینکه علیه بیکاری می جنگد و به نفع افزایش تولید ملی تلاش می کند، در جبهه های دیگر نیز تلاش می کند، کارآفرین با فقر، قاچاق و فحشا مبارزه می کند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در ادامه گفت: بیکاری می تواند فقر را برای جامعه ایجاد کند و در صورتی که کارآفرین با خلاقیت خود می تواند مانع از رشد فقر شود. فردی که کارآفرینی می کند و در معرض خطراتی قرار می‌گیرد در زمانی که با فقر مبارزه می کند با جها هم مبارزه می‌کند.

در پایان مراسم به 60 نفر از کارآفرینان لوح و تندیس اعطاء شد.

 

کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟