اخبار کارآفرینی

آخرین سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار :: «۱۳۹۶/۶/۱»   

vv9v8v09fq:CMS_Content:1;2;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030;2031;2032;2033;2034;2035;2036;2037;2038;2039;2040;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2060;2061;2062;2063;2064;2065;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;2073;2074;2075;2076;2077;2078;2079;2080;2081;2082;2083;2084;2085;2086;2087;2088;2089;2090;2091;2092;2093;2094;2095;2096;2097;2098;2099;2100;2101;2102;2103;2104;2105;2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2128;2129;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2138;2139;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2148;2149;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2158;2159;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2178;2179;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2188;2189;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2198;2199;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2208;2209;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2218;2219;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2228;2229;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2238;2239;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2248;2249;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2258;2259;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2268;2269;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2278;2279;2280;2281;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2290;2291;2292;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2299;2300;2301;2302;2303;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2318;2319;2320;2321;2322;2323;2324;2325;2326;2327;2328;2329;2330;2331;2332;2333;2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2515;2516;2517;2518;2519;2520;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2539;2540;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2551;2552;2553;2554;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2640;2641;2642;2643;2644;2645;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2668;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2675;2676;2677;2678;2679;2680;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2687;2688;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2697;2698;2699;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2707;2708;2709;2710;2711;2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718;2719;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2735;2736;2737;2738;2739;2740;2741;2742;2743;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2755;2756;2757;2758;2759;2760;2761;2762;2763;2764;2765;2766;2767;2768;2769;2770;2771;2772;2773;2774;2775;2776;2777;2778;2779;2780;2781;2782;2783;2784;2785;2786;2787;2788;2789;2790;2791;2792;2793;2794;2795;2796;2797;2798;2799;2800;2801;2802;2803;2804;2805;2806;2807;2808;2809;2810;2811;2812;2813;2814;2815;2816;2817;2818;2819;2820;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2827;2828;2829;2830;2831;2832;2833;2834;2835;2836;2837;2838;2839;2840;2841;2842;2843;2844;2845;2846;2847;2848;2849;2850;2851;2852;2853;2854;2855;2856;2857;2858;2859;2860;2861;2862;2863;2864;2865;2866;2867;2868;2869;2870;2871;2872;2873;2874;2875;2876;2877;2878;2879;2880;2881;2882;2883;2884;2885;2886;2887;2888;2889;2890;2891;2892;2893;2894;2895;2896;2897;2898;2899;2900;2901;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2950;2951;2952;2953;2954;2955;2956;2957;2958;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3025;3026;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3040;3041;3042;3043;3044;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3053;3054;3055;3056;3057;3058;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3065;3066;3067;3068;3069;3070;3071;3072;3073;3074;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3081;3082;3083;3084;3085;3086;3087;3088;3089;3090;3091;3092;3093;3094;3095;3096;3097;3098;3099;3100;3101;3102;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3175;3176;3177;3178;3179;3180;3181;3182;3183;3184;3185;3186;3187;3188;3189;3190;3191;3192;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3199;3200;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3209;3210;3211;3212;3213;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3223;3224;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3231;3232;3233;3234;3235;3236;3237;3238;3239;3240;3241;3242;3243;3244;3245;3246;3247;3248;3249;3250;3251;3252;3253;3254;3255;3256;3257;3258;3259;3260;3261;3262;3263;3264;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3271;3272;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3281;3282;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3291;3292;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3301;3302;3303;3304;3305;3306;3307;3308;3309;3310;3311;3312;3313;3314;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3321;3322;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3352;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3363;3364;3365;3366;3367;3368;3369;3370;3371;3372;3373;3374;3375;3376;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3383;3384;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3395;3396;3397;3398;3399;3400;3401;3402;3403;3404;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3433;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3447;3449;3456;3457;3461;3462;3465;3473;3476;3481;3482;3484;3490;3491;3494;3503;3505;3506;3513;3514;3522;3523;3529;3534;3541;3542;3544;3545;3546;3553;3557;3
  آخرین سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار

 


معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه "در مناسبات حاکم در روابط کار، شرکای کارگری و کارفرمایی بر سر تامین امنیت شغلی و تولید سرمایه‌گذاری دارای اشتراک نظر هستند"، خاطرنشان کرد: هر کدام از طرفین براساس منافع صنفی خود، رویکردهای متفاوتی را برای به وجود آوردن این امنیت دنبال می‌کنند. از نظر کارگران امکان تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری و تولید مسئله بسیار با اهمیتی است، اما در مقابل نقش کارفرمایی وجود دارد که معتقد است، امنیت تولید و سرمایه‌گذاری از طریق انعطاف‌پذیر‌تر شدن نیروی کار تامین می‌شود. احمد مشیریان با بیان این مطلب، افزود: البته در سنوات اخیر کارفرمایان هم پذیرفته‌اند که تاثیرگذاری مقررات مالی و بانکی در امنیت تولید و سرمایه‌گذاری به مراتب از اثربخشی مقررات روابط کار بیشتر است. وی افزود: البته در این رابطه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای دنیا قراردادهای موقت کار رواج دارد و کارگران شاغل در آن‌ها هنگام استخدام قراردادهای ۲ تا ۱۰ سال منعقد می‌کنند و تنها تعداد معدودی از کشور‌ها ازجمله ایران وجود دارند که در آن‌ها برای عقد قرارداد کار هیچ محدودیتی وجود ندارد.

آخرین وضعیت پرداخت مقرری

بیمه بیکاری در سال گذشته

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مقرری بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: طبق قانون بیمه بیکاری چنانچه هر کارگری به صورت غیرارادی بیکار شده و در زمان اشتغال حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، می‌تواند برای مدت معین از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. وی با بیان اینکه "در حال حاضر وزارت کار درصدد است تا از طریق واگذاری توام شغل‌یابی و تشکیل پرونده بیکاری به کاریابی‌ها این وظیفه را برون‌سپاری کند"، افزود: چنین اقدامی می‌تواند از میزان مراجعات حضوری به نهادهای دولتی مربوطه جلوگیری کند. مشیریان ادامه داد: در سال گذشته از سوی صندوق بیمه بیکاری برای حدود ۳۰۰ هزار کارگر بیکار شده مقرری بیمه بیکاری برقرار شد. این رقم به نوبه خود در تراز دو سال گذشته صندوق بیمه بیکاری تحول مثبت تلقی می‌شود، چراکه این رقم به معنای کاهش پرداختی‌های این صندوق است.

آخرین سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آخرین سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: ‌این لایحه با پیگیری وزیر کار و دستور رئیس جمهور از مجلس بازگردانده شد؛ زیرا کارگران و کارفرمایان نسبت به مفاد آن معترض بودند. وی با بیان اینکه "این اقدام را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم تلقی کرد"، ادامه داد: این لایحه هنوز از سوی هیئت دولت به وزارت کار ارجاع نشده است و هر زمان که این اتفاق بیفتد، قطعا مسیر و رویکرد چگونگی اصلاح این قانون از سوی دولت تعیین خواهد شد. مشیریان همچنین درخصوص جلساتی که از سوی این معاونت در مورد اجرایی کردن تبصره یکم ماده ۷ قانون کار انجام شده است، گفت: به موجب این تکلیف قانونی، دولت موظف است با تهیه فهرستی، مشاغل موقت و غیرموقت را از یکدیگر تفکیک و حداکثر زمان انعقاد قرارداد در مشاغل موقت را تعیین نماید. متاسفانه از زمان تصویب قانون کار تاکنون این ماده قانونی عملیاتی نشده است و در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی را برای به اجرا درآوردن این ماده قانونی برگزار کرده است.

افتتاح سامانه جامع روابط کار

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افتتاح سامانه جامع روابط کار خبر داد و افزود: این سامانه ۳۲ نرم‌افزار را در حوزه روابط کار پوشش خواهد داد که از جمله آن‌ها امکان ثبت الکترونیکی قراردادهای کار است. وی افزود: با سامانه جامع روابط کار، کارگران و کارفرمایان این امکان را پیدا می‌کنند تا در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون کار، ادارات کار را از قراردادهای منعقد شده حتی قراردادهای شفاهی مطلع نمایند .این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: اگرچه در حال حاضر بحث استفاده از این سامانه الزامی نخواهد بود اما در ‌‌نهایت قصد داریم با گسترش استفاده از آن تمامی اتفاقات مربوط به روابط کار را ثبت و رصد کنیم. وی افزود: در صورت استفاده فراگیر از این سامانه امکان اطلاع از وضعیت بازرسی حوادث کار، پرداخت‌های کارگران و در یک کلام همه امور صنفی حاکم در یک کارگاه بیش از پیش فراهم خواهد شد .به گفته مشیریان، از دیگر ویژگی‌های این سامانه جامع امکان ثبت الکترونیکی شکایت کارگران و کارفرمایان در مراجع تشخیص و حل اختلاف است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ضرورت های راه اندازی سامانه جامع روابط کار اشاره کرد و گفت: با عنایت به توسعه روزافزون دولت الکترونیک و مزایای گسترده آن توجه به اثربخشی، کیفیت و انسجام خدمات، مشارکت گسترده صاحبان کسب ‌وکار و شهروندان در انجام امور جاری، دریافت خدمات و سهولت نقاط دسترسی اطلاعاتی به همراه پوشش مطلوب شبکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است .وی ادامه داد: در این راستا و به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعامل‌پذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاست های دولت و به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور از طریق الکترونیکی نمودن فرآیند و گردش کار فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخص های بازار کار در محدوده مشمولین قانون کار در حوزه‌های بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و  واحدهای مشکل دار، شکایات کارگری، قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اقدام به تهیه"سامانه جامع روابط کار"نموده است، تا ضمن ایجاد تحولی شگرف در نحوه ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، گام بلندی در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و تکریم ارباب رجوع بردارد. مشیریان تصریح کرد: سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می شود، موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار و تلاش شامل امنیت، ایجاد روابط سالم بین کارگر و کارفرما، تسهیل سیاست های تنظیمی بازارکار، بهینه سازی و ارتقای نظام اجرایی حوزه کار، ارتقای نظام مبتنی بر خدمات الکترونیک و بسترسازی جمع آوری اطلاعات آماری دقیق و به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاست گذاری و بالطبع برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد واحدها و سازمان های ارائه دهنده خدمات، وجود یک رویه یکسان در ارائه خدمات به مردم، امکان تشخیص درصد مشکلات در مناطق جغرافیایی کشور به منظور ارائه راهکارهای صحیح و عملی را فراهم می سازد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: سامانه ثبت دادخواست نیز یکی دیگر از مجموعه 30 زیرسامانه های، سامانه جامع روابط کار است که موجب می شود کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه های به مراتب کمتر، از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند. وی درپایان تاکید کرد: با توجه به فناوری پیشرفته مورد استفاده در تهیه و استقرار سامانه جامع روابط کار و با عنایت به برنامه ریزی صورت گرفته، این سامانه ظرف حداکثر 6 ماه به بهره برداری خواهد رسید و می توان مدعی شد کل فرآیندهای حوزه روابط کار الکترونیکی شده و تحت وب در دسترس مخاطبان خواهد بود.

 مرجع: روزنامه تفاهم